page_banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ରକ୍ ପଶମ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ରଙ୍ଗର ଆବୃତ ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲେଟ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଧାର ସିଲ୍ ରୁମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ପଟି ବ rein ାଇଥାଏ, ଆର୍ଦ୍ରତା-ପ୍ରୁଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମୂଳ ସ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ପଥର ଲୋମ ଭିତର କୋର ସ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | , ଯାହା ଚାପ, ଗରମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ |ଏହାର ଭଲ ସିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଅଛି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ରକ୍ ପଶମ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |

କାରଣ ଗ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରକ୍ ଲୋମ କୋର୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |ଗ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ରକ୍ ଲୋମ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ରକ୍ ଲୋମ ପ୍ୟାନେଲର ସୁବିଧାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |

ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍, ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ସ୍ୱାଦହୀନ, କ୍ଷତିକାରକ, ଫ୍ରିଜ୍ ନଥିବା, କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ, ଫାଟି ନଥିବା, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ, ଜାଳେଣି ନଥିବା, ଉଚ୍ଚ ଏକାଗ୍ରତା, ଉତ୍ତମ ଦୃ id ତା, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧ (1000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍), କଠିନ ଗଠନ, ଉଚ୍ଚ ଘନତା, ସୁବିଧାଜନକ ନିର୍ମାଣ, ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ, ​​ଇତ୍ୟାଦି |

ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ କ’ଣ?

୧
୧ (୨)
୧ (୧)

ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |