page_banner

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ରକ୍ ପଶମ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସାନ୍ଦ୍ରତା ପଥର ଲୋମକୁ ମୂଳ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ଗ୍ୟାଲଭାନାଇଜଡ୍ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗର ଆବୃତ ବୋର୍ଡକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସ୍ତର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆଡେସିଭ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ-ଗତିର କ୍ରମାଗତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମୋଲିଡିଂ ମେସିନ୍ ଗରମ, ଚାପ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ନୂତନ ପି generation ଼ି ସ୍ଥାପତ୍ୟ କାଟିବା, ସ୍ଲଟ୍ କରିବା ପରେ | ତାପଜ ଇନସୁଲେସନ୍, ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାପନ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା ବୋର୍ଡ |ସମାନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକାରର ଫାୟାରପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ (ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସିରିଜ୍) |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ରକ୍ ପଶମ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ବ ature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |

ରକ୍ ଲୋମ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ପଥର ଲୋମ ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକି ଧାତୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପିତ |ଏହାର ସଠିକ୍ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭଲ ଫାଇବର କଠିନତା, ଉଚ୍ଚ ସଙ୍କୋଚନ ଶକ୍ତି, ଶିର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ଦୃ strong କଟିଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର ସୁବିଧା ଅଛି |ସାଧାରଣତ ,, ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲର ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ ଲୋମ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ ସର୍ବାଧିକ |

1. ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତିରୋଧ |

2, ଭଲ ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ |

3. ଶବ୍ଦ ଅବଶୋଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଇନସୁଲେସନ୍ ପ୍ରଭାବ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ |

ମେସିନ୍ ନିର୍ମିତ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ କ’ଣ?

୧
୧ (୨)
୧ (୧)

ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |